Hervormde Gemeente Heerewaarden

ANBI

 Door de Belastingdienst wordt de diaconie gezien als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de diaconie voor de gevers aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting onder bepaalde voorwaarden.

De Belastingdienst schrijft wel voor dat, om in aanmerking te blijven komen voor de ANBI-status, de diaconie moet publiceren wat zij doet en waaraan het binnenkomende geld wordt uitgegeven. Ga naar diaconie. (onder Hoofdpunten uit jaarrekening)

Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente Heerewaarden (PKN)
RSIN-nummer:  824111540 
Postadres College van Diakenen:  De Zanden 4, 5321 HJ, Hedel
Telefoonnummer: 06 54 252323
E-mail adres: g.amsing@kpnmail.nl

Samenstelling College van Diakenen:
Het College bestaat uit een voorzitter die tevens diaken is en een secretaris die taakdrager is. De functie van penningmeester is vacant en wordt waargenomen door de voorzitter.

Doelstelling van de diaconie.
Het opkomen voor en omzien naar de behoeftige medemens en met name daar helpen waar verder geen helper is.

Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Diaconie Heerewaarden omvat de periode 2013-2016. Uit dit beleidsplan blijkt de volgende visie op diaconaat. 

  • Diaconaal geld is van en voor de armen en mag dus alleen voor diaconale doeleinden worden gebruikt. De diaconie moet dus als goed beheerder omgaan met geld dat aan anderen toebehoort.
  • Diaconaat is niet alleen een zaak van de diaconie, maar van de hele gemeente. De diaconie stuurt het diaconaat aan maar moet voortdurend zorgen voor diaconaal bewustzijn en betrokkenheid van de hele gemeente. Met name tijdens gemeenteavonden wordt steeds meer voorlichting gegeven over het werk van de diaconie en wordt de gemeente opgeroepen om haar ogen en oren open te houden voor het lokaliseren van (lokale) armoede.
  • Diaconaat is nauw verweven met pastoraat. Het één kan niet zonder het ander. Hulp is niet eenzijdig.
  • Bij diaconaat gaat het om hulpverlening. Dat is ruimer dan alleen financiële en/of materiële ondersteuning.
  • De diaconie van Heerewaarden maakt nadrukkelijk geen onderscheid. Met andere woorden zij helpt waar armoede is en kijkt daarbij niet naar levensovertuiging of afkomst.
  • Om armoede op te sporen werkt de diaconie in netwerken met andere organisaties samen. Hierbij zijn te noemen: de Sociale Dienst Bommelerwaard, de Gemeente Maasdriel, Humanitas, de Voedselbank Bommelerwaard,  de diaconieën van omliggende PKN-gemeenten en de Interclassicale Diaconale Commissie.
  • Financiële middelen worden verkregen uit levend geld (collecten) en opbrengsten uit vermogen zoals rentes en pachten. Alle binnenkomende geld wordt besteed aan diaconale doelen. Als in enig jaar meer geld nodig is dan wordt het vermogen aangesproken. Ons beleid is dat het vermogen van de diaconie wel mag krimpen maar niet mag groeien. Het grootste deel van het diaconale vermogen bestaat uit (landbouw)grond dat is verpacht. Deze gronden zijn in een (grijs) verleden verkregen uit legaten en waren (waarschijnlijk) ook echt bedoeld om de diaconie te ondersteunen. Maar zeker is dat niet omdat in die tijden het onderscheid tussen diaconie en kerkvoogdij mogelijk minder helder was dan nu.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u vinden via deze link:
http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/AZ-12-16-Beleidsplan-Dienstenorganisatie-2013-2016.pdf

Beloningsbeleid.
Het College van Diakenen ontvangt geen beloning voor hun werk, wel kunnen zij aantoonbaar gemaakte onkosten zoals gereden kilometers declareren.

 Verslag activiteiten (2014-2015).
-  het ondersteunen van het project Lebone Village in Zuid Afrika (zie onder)

-        Wekelijks collecteren voor de doelen zoals aangegeven in het collecteplan.

-        Het ondersteunen van de Voedselbank Bommelerwaard

-        Wekelijkse inloopmiddag voor ouderen (Open Gaarde). Tijdens deze bijeenkomsten  kunnen spelletjes worden gedaan maar ook wordt er uitbundig gebreid. De gebreide spullen worden verkocht en de opbrengst komt ten goede aan het project Lebone Village. Niet verkochte breispullen gaan naar Dorcas, zwervers of andere doelen.

-        Het bestrijden van lokale armoede.

-        Kerstgroet voor zieken.

  Hoofdpunten uit jaarrekening 2015 en begrotingen 2015 en 2016. 

Baten en lasten

Begroting 2016

Begroting 2015

Rekening 2015

 

 

 

 

Baten:

 

 

 

Totaal opbrengsten

€ 15.950,00

€  17.400,00

€ 16.628,00

 

 

 

 

Lasten:

 

 

 

Diaconaal werk plaatselijk, landelijk en wereldwijd

€  16.900,00

€ 18.100,00

€ 23.779,00

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€   1.000,00

€   1.100,00

€      884,00

Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

€   1.100,00

€   1.100,00

€      689,00

Lasten beheer en administratie, bankkosten, rente

€   1.200,00

€   1.500,00

€    1.938,00

Totaal lasten

€  20.200,00

€  21.800,00

€  27.290,00

 

 

 

 

Resultaat (baten-lasten)

€ -  4.250,00

€ -   4.400,00

€ -  10.662,00

  Contactpersoon: Gerrit Amsing, telefoonnummer 073 5994838

                                              of via e-mail:  

                                    Rabobank:  NL28RABO0105894451  

Zie voor de aftrek van giften ANBI