Hervormde Gemeente Heerewaarden

 Naam ANBI: Kerkrentmeesters Gemeente Heerewaarden (PKN)

RSIN-nummer: 824111527 

Postadres: College van kerkrentmeesters, Singel 3, 6624 AV, Heerewaarden

Telf.nr.: 0487-571872 / 06-38963050

E-mail adres: koos.van.meurs@kpnplanet.nl

Website: www.kerkheerewaarden.nl

Het College van Kerkrentmeesters bestaat op het ogenblik uit één persoon. Daarom worden alle grote beslissingen besproken met de rest van de kerkenraad.

Doelstelling van de kerkrentmeesters.                                                                                                            Blijvend ervoor zorgen dat we de middelen hebben en houden om een gemeenschap met elkaar te kunnen zijn en een dienst aan de wereld.

Beleidsplan. Het beleidsplan van de kerkrentmeesters is uit het jaar 2008.  Uit dit beleidsplan blijkt de volgende visie.

o   De benodigde gebouwen (Kerk en De Gaarde) zodanig onderhouden dat zij geschikt zijn en blijven voor onze doelstelling.

o   De Kerk de De Gaarde worden gebruikt voor de volgende activiteiten: 

-      Wekelijkse kerkdiensten                                     

-      Verzorging begrafenissen 

-          Huwelijksdiensten

-          Mogelijkheid voor opbaring

-          Pastoraat

-          Bijbelkring

-          (Kerkelijke) vergaderingen

-          Open Gaarde (handwerkmiddag op donderdagmiddag)

-          Het kerkgebouw en De Gaarde staan ook ter beschikking voor niet kerkelijke activiteiten in de sociale sfeer

o   Eigen organisten behouden

o   Het kerkblad, gezamenlijk met omliggende gemeenten, in stand houden.

o   Gemeenteleden en betrokken dorpsbewoners blijven stimuleren om bij te dragen aan de kerkbalans om ook in de toekomst continuïteit van de activiteiten te kunnen garanderen.

Huidige bronnen van inkomsten.                                                                                                               

a. Collecten uit de kerkdiensten.

b. Huis aan huis collecten zoals paascollecten.

c. Actie   Solidariteitskas. De verplichte bijdragen van leden en doopleden. De helft mogen wij als                     plaatselijke kerk zelf behouden. De andere helft moeten wij afdragen aan de Generale Financiële Raad der Nederlandsche Hervormde Kerk in Leidschendam.

d. De jaarlijkse actie Kerkbalans .                       

e. Rente van geldmiddelen

f.   Pachtopbrengsten. De kerkvoogdij heeft 24,5 ha grond in bezit. Deze gronden zijn in pacht respectievelijk in erfpacht uitgegeven. Het beheer is in handen van het Kantoor Kerkelijke Goederen te Amersfoort

g. Verkopen van grond. Ons beleid is structureel niet gericht op verkoop van grond. Incidenteel is dit echter wel nodig, bijvoorbeeld door onteigeningen voor de dijkverzwaring.

h. Giften die met name incidenteel binnen komen bij de predikant, de kerkenraad, de wijkhoofden en de bezoekgroep.

i. Exploitatie van De Gaarde. De exploitatieopbrengsten zijn voornamelijk het gevolg van opbaring en begrafenissen.

j. Oud papier. Met behulp van vrijwilligers wordt er maandelijks het oud papier opgehaald en via de AVRI krijgen we daar een vergoeding voor.

Beloningsbeleid. Het College van Kerkrentmeesters ontvangt geen beloning voor hun werk, wel kunnen zij aantoonbaar gemaakte onkosten declareren.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk Nederland kunt u vinden via deze link:   http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/AZ-12-16-Beleidsplan-Dienstenorganisatie-2013-2016.pdf

        

  Baten en lasten Protestantse Gemeente Heerewaarden (PKN) (juni 2017)

 

Begroting 2017

Rekening 2016

Rekening 2015

baten

 

 

 

Opbrengst uit bezittingen

€ 30.900,00

€ 29.668,00

€ 30.998,00

Bijdragen gemeenteleden

€ 19.250,00

€ 20.429,00

€ 20.419,00

Subsidies en overige bijdragen van derden

 

 

 

Totaal baten

€ 50.150,00

€ 50.097,00

€ 51.417,00

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

Bestedingen Pastoraat (kerkelijk werker)

€ 24.540,00

€ 6.318,00

€ 18.558,00

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

€ 1.450,00

€ 382,00

€ 828,00

Bestedingen andere organen binnen de kerk

€ 2.800,00

€ 2.672,00

€ 2.148,00

Lasten kerkelijke gebouwen (incl.afschrijv.)

€ 18.658,00

€ 11.004,00

€ 11.343,00

Vergoedingen (o.a. gastpredikanten)

€ 150,00

€ 31.241,00

€ 23.530,00

Lasten beheer en administratie, bankkosten

€ 74.350,00

€ 7.450,00

€ 5.918,00

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€ 3.400,00

€ 3.263,00

€ 6.122,00

Totaal der lasten

€ 58.348,00

€ 62.330,00

€ 68.447,00

 

 

 

 

Resultaat (baten-lasten)

-8.198,00

-12.233,00

€ -17.030