Tweestromengemeente Heerewaarden Rossum  Hurwenen

Orde van dienst voor zondag 18 februari 2018 in Rossum

 

Protestantse Tweestromengemeente te Rossum – Heerewaarden - Hurwenen

 

Eerste zondag in de Veertigdagentijd

 

 

 

 

daar is je zoon

daar is je moeder

 

 

 

Dienst van Schrift en Tafel

 

 

 

 

*Welkom en mededelingen

* Intochtslied: 91: 1 en 2

 

Bemoediging en groet

* lied: Klein Gloria NLB 195

 

* Gebed om ontferming

 

zingen: ‘Kyrie’ van Taizé zie gemeentezondag

 

 

Dienst van het Woord

* Gebed bij de opening van het Woord

 

* Lezingen: Johannes 12, 24 – 26

Johannes 19, 25-27

 

* lied: 981: 1, 2 en 4 ‘Zolang er mensen zijn op aarde’

 

* Uitleg en verkondiging

 

* orgelspel

 

* lied: ‘Gedenken wij dankbaar de daden des Heren’

(mel. Wilt heden nu treden)

 

1. Gedenken wij dankbaar de daden des Heren,

zijn leven, zijn dood en verrijzenis;

en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren,

die onze God en leidsman ten leven is.

 

2. Hoe hadden wij onze bestemming vernomen,

was Jezus de weg niet ten einde gegaan.

wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen

om in zijn lichaam onze dood te doorstaan.

 

3. Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven,

had Hij ons de liefde niet voorgeleefd,

die tot de dood zich prijs heeft willen geven,

die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest.

 

4. Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam

als graan in de aarde gestorven zijt,

Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam,

van harte maak tot wederdienst ons bereid.

 

 

 

 

* Dankzegging en voorbeden

Stil gebed

 

* Inzameling van de gaven

 

Dienst van de Tafel

 

Tafellied: 381: 2, 3 en 4

 

Nodiging

 

De Heer zij met u.

Zijn Geest in ons midden

Heft uw harten omhoog

wij heffen ons hart op tot God

Brengen wij dank aan de Heer, onze God

Hij is het waard onze dank te ontvangen

 

 

Ja, met recht en met reden, o God,

spreken wij onze lofzegging uit,

hier en nu, overal en altijd,

omdat Gij met ons meetrekt,

door alle weerbarstigheid heen,

op de lange en moeizame weg

uit ons eigen, doods verleden

naar uw toekomst van leven.

 

Gij draagt ons door de diepten,

beschermt ons als wij vallen;

wij mogen schuilen in uw hoede,

geborgen zijn wij in uw trouw.

De roepende mens geeft Gij gehoor:

‘Ik zal er zijn’ is uw antwoord

ten dage van grote benauwdheid

of in de angst van de nacht.

 

Daarom eren wij uw grote Naam,

met Mozes en Elia,

en allen met wie Gij op weg bent gegaan

met hen voegen wij ons in het koor

van alle hemelse machten:

 

 

 

zingen: Heilig, heilig, lied 404 e

 

 

Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst

ons leven met uw Naam heeft verbonden

en met al wat daarin besloten ligt

aan mededogen, liefde en genade;

die in al zijn beproevingen

uw woord gehoorzaam is geweest

en ons, mensen, trouw is gebleven;

die zo alle gerechtigheid,

waarvan wet en profeten spreken,

ten volle vervuld heeft;

 

die op de avond voor zijn dood

zijn liefde voor ons heeft bezegeld

met de tekenen van deze gaven,

toen Hij een brood nam,

de dankzegging daarover uitsprak,

het brak en aan de zijnen gaf

met de woorden:

Dit is mijn lichaam voor u;

doet dit tot mijn gedachtenis!

 

Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam,

de dankzegging daarover uitsprak,

en die aan de zijnen gaf

met de woorden:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;

doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis!

 

 

 

A: Zijn dood gedenken wij,

zijn opstanding belijden wij,

zijn toekomst verwachten wij. Maranatha.

 

 

Zo gedenken wij dan, grote God,

het geheim van de Gekruisigde,

Jezus Christus, de Rechtvaardige,

die Gij uit de dood hebt opgewekt.

 

Zend, bidden wij, uw heilige Geest

over deze gaven van brood en wijn,

tekenen van uw belofte, van uw toekomst.

Beweeg ons tot vrede,

tot gerechtigheid en liefde

voor heel uw schepping en al uw mensen.

 

Samen met allen, levenden en doden,

al de uwen, in hemel en op aarde,

loven wij, God van liefde, uw Naam,

en prijzen wij, God van belofte, uw trouw –

door Jezus Christus, onze Heer,

die ons bijeen zal brengen in uw rijk

waar wij om bidden met de woorden:

 

 

 

 

Onze Vader …..

 

 

We gaan naar voren en maken een kring

 

zingen: ‘Lam van God’ lied 408 e

 

Vredegroet

 

Delen van brood en wijn

tijdens het ronddelen van het brood is er muziek

tijdens het delen van de wijn zingen we: ‘Ubi caritas’, lied 568a.

Dit lied wordt steeds herhaald.

 

 

Slotgebed

 

* Slotlied: 536: 1, 2, 3 en 4

 

* Wegzending en zegen 

voorheen Hervormde Kerk Heerewaarden