Kerk en dorp Heerewaarden
 


Geloof en euthanasie

Godsdienstige overtuiging kan een grote rol spelen bij het beantwoorden van de vraag of men voor of tegen euthanasie is. Vrijwel alle niet-gelovige volwassen Nederlanders  (98 procent) vinden dat euthanasie onder bepaalde omstandigheden mogelijk moet zijn. Minder dan 1% van hen is ertegen. Onder degenen die zich wel tot een religieuze groepering rekenen ligt het aantal dat open staat voor euthanasie lager, waarbij zich flinke verschillen voordoen.

Van hen die aangeven tot een christelijke groepering te behoren hebben rooms-katholieken met 91% de meest open houding teen aanzien van euthanasie. Zij die zich gereformeerd noemen staan er met 65% het minst voor open. Van de hervormden spreekt 83% zich positief uit over euthanasie. Van degenen die aangeven tot de P.K.N. te behoren staat 78% open voor euthanasie.

Moslims zijn met 43% het minst positief over euthanasie. Als het gaat om alle volwasssen Nederlanders, ongeacht godsdienstige opvattingen, vindt een zeer ruime meerderheid (87%) dat euthanasie onder bepaalde omstandigheden mogelijk m oet zijn. Acht procent geeft aan in alle omstandigheden tegen euthanasie te zijn.                                                                                                    Dat blijkt uit de publicatie Opvattingen over Euthanasie van het Centraal Bureau van de Satistiek,  die onlangs is verschenen. De samenstellers baseren zich daarbij op onderzoeksgegevens uit 2018.

Dementie                          

Een groot deel van de bevolking (80 procent) is van mening dat euthanasie mogelijk moet zijn voor mensen met vergevorderde dementie, als zij daarom hebben gevraagd toen ze nog bij vol bewustzijn waren. Een relatief kleine groep van 11% vindt dat mensen met vergevorderde dementie niet in              aanmerking moeten kunnen komen voor euthanasie.                                                                                  Voorstander van de mogelijkheid tot euthanasie voor ongeneeslijk zieke kinderen en voor mensen met ernstige psychische aandoeningen verklaart zich 75%. Steun voor de mogelijkheid om euthanasie te verlenen aan mensen die levensmoe zijn is er bij 55% van de ondervraagden. Tweeëndertig procent verklaarde zich ertegen. 

Levensmoe

Ook ten aanzien van de vragen over levensmoeheid zijn er duidelijke verschillen tussen gelovigen en niet-gelovigen. Mensen die zich niet tot een levensbeschouwelijke groepering rekenen vinden vaker dan gelovigen dat euthanasie bij dementie en levensmoeheid mogelijk zou moeten zijn. Ook onder hen die zich relgieus noemen zijn er verschillen. In het geval van vergevorderde dementie vindt 85% van de rooms-katholieken dat euthanasie mogelijk zou moeten zijn, bij moslims is dat 22%.

De deelnemers van het onderzoek is ook gevraagd of ze zich kunnen voorstellen dat zij zelf euthanasie zouden overwegen. Van degenen die aangeven niet-religieus te zijn antwoordt 64% bevestigend. Bij de rooms-katholieken is dat 53%, bij de hervormden 43%, PKN'ers 39% en van de gereformeerden zegt 31% euthanasie voor mogelijk te houden.

                                                                                 Joop Stenis (KerkenNieuws, 3.01.2020 no. 1)