Kerk en dorp Heerewaarden
 

Kerk en dorp Heerewaarden

De website is nog in opbouw. Een aantal links werkt (nog) niet.

Deze website geeft naast liturgische vermelding van de zondaglezingen vooral culturele en historische informatie over kerk en dorp van Heerewaarden.

Voor actuele kerkelijke informatie over de Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen  kunt u hier verder lezen.                                               

                           Hogestraat 20  6624 BA Heerewaarden         kerk

                                     Fusie Heerewaarden-Rossum/Hurwenen:  lees verder
                                                                                                         

                                           Rossum                               Hurwenen                                     Heerewaarden

 1 oktober  2e zondag van de herfst 

Ezechiël 18: 1-4.25-32; Psalm 25: 1-10; Filippenzen 2: 1-13; Matteüs 21: 23-32 

23 ¶  Toen Hij naar de tempel was gegaan en daar onderricht gaf, kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk naar Hem toe. Ze vroegen Hem: ‘Op grond van welke bevoegdheid doet U die dingen? En wie heeft U die bevoegdheid gegeven?’ 24  Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Ik zal u ook een vraag stellen, en als u Mij daarop antwoord geeft, zal Ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid Ik die dingen doe. 25  In wiens opdracht doopte Johannes? Kwam die opdracht van de hemel of van mensen?’ Ze overlegden met elkaar: ‘Als we zeggen: “Van de hemel,” dan zal Hij tegen ons zeggen: “Waarom hebt u hem dan niet geloofd?” 26 Maar als we zeggen: “Van mensen,” dan krijgen we het volk over ons heen, want iedereen houdt Johannes voor een profeet.’ 27  Dus gaven ze Jezus als antwoord: ‘We weten het niet.’ Daarop zei Hij tegen hen: ‘Dan zeg Ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid Ik die dingen doe.

                                                 auteur en uitleg
28 ¶  Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een: “Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk.” 29  De zoon antwoordde: “Ik wil niet,” maar later bedacht hij zich en ging alsnog. 30  Tegen de ander zei de man precies
hetzelfde. Die antwoordde: “Ja, vader,” maar ging niet. 31  Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?’ Ze zeiden: ‘De
eerste.’ Daarop zei Jezus: ‘Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren zullen het koninkrijk van God eerder binnengaan dan u. 32  Want
Johannes bewandelde de weg van de gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet bedacht en hem alsnog geloofd.                                                           

                                Koraal :  Ach! ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe; BWV 162

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


29 september - 6 oktober  Soekot (Loofhuttenfeest)

Loelav-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Behoud de kerk van Heerewaarden

 zie de andere interviews van Stef reporter

 

 

                                                                                                    kerk

                                  Heerewaarden tussen Maas (links) en Waal (rechts)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heerewaarden: beeld van een verdwenen wereld

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joods-christelijke dialoog

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geloven in Samenleven: nieuwe projecten, voorlichters, publicaties, bijv. op weg naar geluk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe kerkelijk is de Bommelerwaard?

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Geen dag zonder Bach  iedere werkdag van 13.00 tot 14.00 uur (vanaf 5 november 2020)