Kerk en dorp Heerewaarden
 

Kerk en dorp Heerewaarden

De website is nog in opbouw. Een aantal links werkt (nog) niet.

Deze website geeft naast liturgische vermelding van de zondaglezingen vooral culturele en historische informatie over kerk en dorp van Heerewaarden.

Voor actuele kerkelijke informatie over de Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen  kunt u hier verder lezen.                                               

                           Hogestraat 20  6624 BA Heerewaarden    kerk

                                     Fusie Heerewaarden-Rossum/Hurwenen:  lees verder
                                                                                                         

                                           Rossum                               Hurwenen                            Heerewaarden

  26 maart : 5e zondag van de veertigdagentijd. 

Ezechiël 37: 1-14;  Romeinen 8: 8-11; Johannes 11: 1-4(5-16)17-44

1  Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zus Marta woonden-
2  dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; de zieke Lazarus was haar broer.
3  De zussen stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’
4  Toen Jezus dit hoorde zei Hij: ‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden.’..........

17 Toen Jezus daar aankwam, hoorde Hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag.
18  Betanië ligt dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadie,
19  en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was.
20  Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze Hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef.
21  Marta zei tegen Jezus: ‘Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn.
22  Maar zelfs nu weet ik dat God U alles zal geven wat U vraagt.’
23  Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’
24  ‘Ja,’ zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’
25  Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft,
26  en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’
27  ‘Ja, Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat U de messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’
28  Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zus Maria apart en zei: ‘De meester is er, en Hij vraagt naar je.’
29  Zodra Maria dit hoorde ging ze naar Jezus toe,
30  die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Marta Hem tegemoet was gekomen.
31  Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen.
32  Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en Hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: ‘Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!’
33 ¶  Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en Hij ergerde zich. Diep bewogen
34  vroeg Hij: ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’
35  Jezus begon te huilen,
36  en de Joden zeiden: ‘Wat heeft Hij veel van hem gehouden!’
37  Maar er werd ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen van een blinde geopend, Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?’
38  Weer ergerde Jezus zich. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening.
39  Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta, de zus van de dode, zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’
40  Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’
41  Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek Hij omhoog en zei: ‘Vader, Ik dank U dat U Mij hebt verhoord.
42  U verhoort Mij altijd, dat weet Ik, maar Ik zeg dit ter wille van al deze mensen hier, opdat ze zullen geloven dat U Mij gezonden hebt.’
43  Daarna riep Hij luid: ‘Lazarus, kom naar buiten!’

44  De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’

                                                                    bwv 46 Schauet doch und sehet   

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                              

                                                Heerewaarden tussen Maas (links) en Waal (rechts)

 Heerewaarden: beeld van een verdwenen wereld

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joods-christelijke dialoog

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geloven in Samenleven: nieuwe projecten, voorlichters, publicaties, bijv. op weg naar geluk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe kerkelijk is de Bommelerwaard?

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Geen dag zonder Bach  iedere werkdag van 13.00 tot 14.00 uur (vanaf 5 november 2020)